• +45 60 56 30 17
  • morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Forfatterarkiv

Aktionærer uden udbytte: Det er kærligheden til naturen der tæller

JydskeVestkysten har bragt en artikel i anledningen af A/S Plantningsselskabets 100-års jubilæum.

Læs artikel ved af klikke her.

morten.faudel@plantningsselskabet.dk

To nye spændende videoer

Frøplantage:

Plantningsselskabet Elite  ( PS Elite FP 670 ). Europa´s største Nordmansgran frøplantage.
Et samarbejde mellem HedeDanmark og A/S Plantingsselskabet Sønderjylland.
 

Armhushede:

En gave til Naturen fra A/S Plantningsselskabet Sønderjylland i 100 års jubilæumsåret.
morten.faudel@plantningsselskabet.dk

JV om Planingsselskabet Sønderjyllands 100 års jubilæum

JyskeVestkysten har bragt en rigtig god artikel om A/S Plantningsselskabet Sønderjyllands Jubilæum.

I bunden af af den første artikel er der et link til en anden fin artikel om Plantningsselskabet folkegave.

morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Referat fra generalforsamling

Fredag den 10. maj var 75 af A/S
Plantningsselskabet Sønderjylland aktionærer på skovtur i Løgumkloster plantage
og efterfølgende til generalforsamling i Forsamlingshuset.

Løgumkloster plantage er 148 ha. Det
er Selskabets første plantage, erhvervet i stiftelsesåret 1919 og dermed for
100 år siden.

Plantningsselskabet ejer plantager 12 forskellige steder i Sønderjylland, samlet ejer Selskabet 1493 ha, hvilket gør Selskabet til Sønderjyllands største private skovejer.

I sin beretning til
generalforsamlingen fortalte formanden gdr. Per Bonefeld om årets udvidelser på
i alt 21 ha i Hyrup plt, ved Bevtoft.

Disse arealer ville de kommende år
forblive i landbrugsdrift, idet der var indgået en 3 årig afgræsningaftale med
Gram Gods.

Formanden nævnte også de omfattende
tørkeskader, som havde påført Selskabet et skønnet tab på 250.000 kr.

Sluttelig fortalte formanden om 100
års jubilæumsfesten, som ville blive afholdt i oktober på ECCO centeret i
Tønder.

Der ville ved den lejlighed også
blive præsenteret en jubilæumsbog, som har museumsinspektør Carsten Porskrog
Rasmussen som forfatter.

Alle aktionærer ville blive inviteret
til festen og alle ville modtage en bog.

Formanden rettede en særlig tak til
Lisbeth Arkil, Haderslev, der i jubilæumsåret havde valgt at give sine aktier i
A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

som gave til Den Sønderjyske
Plantagefond, hvis formål er at sikre plantningssagen i landsdelen.

Skovfoged Torben Ravn fortalte om et
vanskeligt driftsår 2018, med store tørkeskader og dårlige priser på juletræer.

Heldigvis havde markedet for tømmer
og flis været særdeles godt, hviket havde bidraget til at budgetmålet blev
nået.

Når driftresultatet for 2018 kun blev
på 280 tkr, mod 600 tkr. året før, skyldtes dette hensættelser på 250 tkr. til
efterbedringer som følge af tørkeskader.

Til bestyrelsen var der genvalg af :

Tdl. forstander Peder Damgaard,
Kollund

Gdr. Niels Jokum Hørlück, Rurup

Tdl. borgmester Susanne Beier, Korup
ønskede ikke genvalg efter 12 år i bestyrelsen

I hendes sted blev landmåler og gdr.
Karen Smith, Rurup valgt.

Sluttelig sagde Selskabet tak til
fhv. forstfuldmægtig Jørn Steenberg, Aabenraa

Efter 8 år som sekretær valgte han at
stoppe på grund af sygdom. I hans sted er nu indtrådt fhv. forstfuldmægtig
Karsten Romme, Aabenraa.

Efter generalforsamlingen
konstituerede bestyrelsen sig med :

Per Bonefeld, Sydals som formand og
borgmester Henrik H. Frandsen, Skærbæk som næstformand.

Som 3 medlem af forretningsudvalget
blev gdr. Kristen Fromsejer, Brøns, valgt.

Ref. Torben Ravn

skovfoged og direktør.

Mårbækvej 2 Ø.Terp DK 6240 Løgumkloster.

morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Årsrapport 2018

Klik på linket for at komme videre til årsrapporten.

Klik her for at komme videre til årsrapporten >>>>

morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Gamle aktiebreve efterlyses

Historie:

Plantningsselskabet Sønderjylland blev oprettet i oktober 1919 med det formål:

 – at erhverve og tilplante jorder i Sønderjylland, egnede til skovdrift, og

 – at drive de således fremkomne eller på anden måde erhvervede skove og plantager.

Selskabet blev finansieret ved udstedelse af aktier i Danmark og Sønderjylland med pålydende værdier på: 50 kr. 100 kr. og 1000 kr.(I dag opskrevet til kr. 200, 400 og 4000).

Aktierne blev erhvervet af plantningsinteresserede sønderjyder og personer og selskaber i Danmark med det idealistiske mål at plante ny skov i Sønderjylland; idet skovprocenten her var væsentlig lavere, end i det øvrige land. 

Plantningsselskabet ejer og driver i dag 1470 ha plantage i Sønderjylland.

En bestyrelse på 11 personer og en skovfoged/direktør er ansvarlig for driften.

Selskabet ejes fortsat af private, selskaber, kommuner og fonde fordelt på I alt 1.343 stk. aktier med en påløbende værdi på 960.000 kr. Der er aldrig blevet ud- betalt ud bytte, idet driftens overskud er investeret i opkøb og plantning af ny skov.

Nutid:

Bestyrelsen har I en årrække været klar over, at en stor del af vore aktionærer Ikke har været synlige siden købet af aktierne i 1920’eme og 1930’eme.

Derfor ønsker selskabet nu at få afklaret disse aktiers status.

Alle aktier er navnenoteret, og aktierne forældes Ikke.

Ejerskab til aktiebreve er kun gyldigt for indehaver, når dennes navn er noteret på aktien.

Aktiebrevet er ikke et omsætningspapir, og de bærer ingen påtegning om mortifikation.

Aktien er en Ihændehaveraktie, og den, der foreviser aktien, har dermed retten til at få denne ajourført kapitalmæssigt, samt påtegning af navn.

Er en aktie imidlertid bortkommet, kan denne mortificeres af den potentielle ejer for egen regning og risiko.

Særligt i denne forbindelse, skal det dokumenteres, hvem aktien tilkommer, såfremt seneste noterede aktieindehaver ikke længere lever.

Henvendelser vedr. Selskabets aktier, bedes rettet til

Fhv. fuldmægtig Karsten Romme, Højholdt 16, 6200 Aabenraa 

E-mail: karstenromme@gmail.com – Tlf.: 31 77 01 20

Venlig hilsen

Torben Ravn, Skovfoged / Direktør

morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Generalforsamling

A/S Plantningsselskabet Sønder-jylland runder 100 år i 2019

Indkaldelse til skovtur i Løgum-kloster plantage i tidsrummet 12.30 – 14.30, fredag den 10. maj 2019. Mødested : Ud for ejendommen “Granly”, Damhusvej 3 DK 6240 Løgumkloster. Løgumkloter plantage er selskabets første og dermed ældste ejendom i Sønderjylland, erhvervet 1919.Vi skal bl. andet se på hedepleje, samt besøge Retterstedet og jagthuset Baltikum.

Derefter holdes der ordinær generalforsamling i Løgumkloster Forsamlingshus fra kl. 15 til ca. 17. Adressen er : Vænget 28 DK 6240 Løgumkloster.Her serveres der kaffe og kage, men ingen middag. Den gemmer vi til jubilæumsfesten til efteråret.

Vel mødt Bestyrelsen.

morten.faudel@plantningsselskabet.dk