• +45 60 56 30 17
 • morten.faudel@plantningsselskabet.dk

Category ArchiveBestyrelsen

Ordinær generalforsamling den 28. august 2020

 

                                     A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

Der afholdes ordinær generalforsamling fredag den 28. august 2020 kl. 17.00.

Efterfølgende er der middag på kroen kl. 18.30

  Adressen er: Agerskov Kro og Hotel, Hovedgaden 3, 6554 Agerskov.

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Valg af dirigent.
 3. Årsberetning ved formand.
 4. Driftsberetning ved skovfoged Torben Ravn.
 5. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab ved revisor Allan Schöne.
 6. Bestyrelsens forslag til anvendelse af årets overskud.
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er 3 bestyrelsesmedlemmer:

 Peter Friis Brodersen (modtager genvalg)

             Bent Simonsen (modtager genvalg)

             Per Bonefeld (modtager genvalg)

 • Valg af revisor.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Tilmelding til generalforsamling og middag for aktionær med ledsager senest den 22. august 2020. Helst pr. mail eller sms.

Til Karsten Romme 31770120. Mail: karstenromme@gmail.com 

Reception og skovtur.

Inden generalforsamlingen afholdes der reception og skovtur i anledning af skovfoged Torben Ravns fratrædelse og skovfoged Morten Faudels tiltrædelse, som leder af Plantningsselskabet pr. 1. juli 2020.

Tidspunkt: 13 – 16

Mødested er: Lærkehuset, Brøns Møllevej 2, 6780 Skærbæk

Alle er velkomne

P.b.v.

Per Bonefeld.

Bemærk: Plantningsselskabet ønsker at have kontakt til aktionærerne pr. mail. Husk at give selskabet besked på ændringer i post- og mailadresser pr. mail til: karstenromme@gmail.com

Referat fra generalforsamling

Fredag den 10. maj var 75 af A/S Plantningsselskabet Sønderjylland aktionærer på skovtur i Løgumkloster plantage og efterfølgende til generalforsamling i Forsamlingshuset.

Løgumkloster plantage er 148 ha. Det er Selskabets første plantage, erhvervet i stiftelsesåret 1919 og dermed for 100 år siden.

Plantningsselskabet ejer plantager 12 forskellige steder i Sønderjylland, samlet ejer Selskabet 1493 ha, hvilket gør Selskabet til Sønderjyllands største private skovejer.

I sin beretning til generalforsamlingen fortalte formanden gdr. Per Bonefeld om årets udvidelser på i alt 21 ha i Hyrup plt, ved Bevtoft.

Disse arealer ville de kommende år forblive i landbrugsdrift, idet der var indgået en 3 årig afgræsningaftale med Gram Gods.

Formanden nævnte også de omfattende tørkeskader, som havde påført Selskabet et skønnet tab på 250.000 kr.

Sluttelig fortalte formanden om 100 års jubilæumsfesten, som ville blive afholdt i oktober på ECCO centeret i Tønder.

Der ville ved den lejlighed også blive præsenteret en jubilæumsbog, som har museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen som forfatter.

Alle aktionærer ville blive inviteret til festen og alle ville modtage en bog.

Formanden rettede en særlig tak til Lisbeth Arkil, Haderslev, der i jubilæumsåret havde valgt at give sine aktier i A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

som gave til Den Sønderjyske Plantagefond, hvis formål er at sikre plantningssagen i landsdelen.

Skovfoged Torben Ravn fortalte om et vanskeligt driftsår 2018, med store tørkeskader og dårlige priser på juletræer.

Heldigvis havde markedet for tømmer og flis været særdeles godt, hviket havde bidraget til at budgetmålet blev nået.

Når driftresultatet for 2018 kun blev på 280 tkr, mod 600 tkr. året før, skyldtes dette hensættelser på 250 tkr. til efterbedringer som følge af tørkeskader.

Til bestyrelsen var der genvalg af :

Tdl. forstander Peder Damgaard, Kollund

Gdr. Niels Jokum Hørlück, Rurup

Tdl. borgmester Susanne Beier, Korup ønskede ikke genvalg efter 12 år i bestyrelsen

I hendes sted blev landmåler og gdr. Karen Smith, Rurup valgt.

Sluttelig sagde Selskabet tak til fhv. forstfuldmægtig Jørn Steenberg, Aabenraa

Efter 8 år som sekretær valgte han at stoppe på grund af sygdom. I hans sted er nu indtrådt fhv. forstfuldmægtig Karsten Romme, Aabenraa.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med :

Per Bonefeld, Sydals som formand og borgmester Henrik H. Frandsen, Skærbæk som næstformand.

Som 3 medlem af forretningsudvalget blev gdr. Kristen Fromsejer, Brøns, valgt.

Ref. Torben Ravn

skovfoged og direktør.

Mårbækvej 2 Ø.Terp DK 6240 Løgumkloster.

Gamle aktiebreve efterlyses

Historie:

Plantningsselskabet Sønderjylland blev oprettet i oktober 1919 med det formål:

 – at erhverve og tilplante jorder i Sønderjylland, egnede til skovdrift, og

 – at drive de således fremkomne eller på anden måde erhvervede skove og plantager.

Selskabet blev finansieret ved udstedelse af aktier i Danmark og Sønderjylland med pålydende værdier på: 50 kr. 100 kr. og 1000 kr.(I dag opskrevet til kr. 200, 400 og 4000).

Aktierne blev erhvervet af plantningsinteresserede sønderjyder og personer og selskaber i Danmark med det idealistiske mål at plante ny skov i Sønderjylland; idet skovprocenten her var væsentlig lavere, end i det øvrige land. 

Plantningsselskabet ejer og driver i dag 1470 ha plantage i Sønderjylland.

En bestyrelse på 11 personer og en skovfoged/direktør er ansvarlig for driften.

Selskabet ejes fortsat af private, selskaber, kommuner og fonde fordelt på I alt 1.343 stk. aktier med en påløbende værdi på 960.000 kr. Der er aldrig blevet ud- betalt ud bytte, idet driftens overskud er investeret i opkøb og plantning af ny skov.

Nutid:

Bestyrelsen har I en årrække været klar over, at en stor del af vore aktionærer Ikke har været synlige siden købet af aktierne i 1920’eme og 1930’eme.

Derfor ønsker selskabet nu at få afklaret disse aktiers status.

Alle aktier er navnenoteret, og aktierne forældes Ikke.

Ejerskab til aktiebreve er kun gyldigt for indehaver, når dennes navn er noteret på aktien.

Aktiebrevet er ikke et omsætningspapir, og de bærer ingen påtegning om mortifikation.

Aktien er en Ihændehaveraktie, og den, der foreviser aktien, har dermed retten til at få denne ajourført kapitalmæssigt, samt påtegning af navn.

Er en aktie imidlertid bortkommet, kan denne mortificeres af den potentielle ejer for egen regning og risiko.

Særligt i denne forbindelse, skal det dokumenteres, hvem aktien tilkommer, såfremt seneste noterede aktieindehaver ikke længere lever.

Henvendelser vedr. Selskabets aktier, bedes rettet til

Fhv. fuldmægtig Karsten Romme, Højholdt 16, 6200 Aabenraa 

E-mail: karstenromme@gmail.com – Tlf.: 31 77 01 20

Venlig hilsen

Torben Ravn, Skovfoged / Direktør